ค้นหาแพทย์

Link

> หน้าแรก > แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์

แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์

1. พญ. สร้อยสุดา ธนหิรัญโรจน์ (SOISUDA THANAHIRUNROJH)
Fellowship of Facial Plastic &Reconstructive Surgery
Department of Otolaryngology ,Ramathibodi hospital

 

 

2. พญ. ปิยรัตน์ พูตระกูล (PIYARAT POOTRAGOOL)
Fellowship of Facial Plastic &Reconstructive Surgery
Department of Otolaryngology ,Ramathibodi hospital

 

 

3. พญ. สาธิตา สุรเกียรติชานุกูล (SATHITA SURAKIATCHANUKUL)   
Fellowship of Facial Plastic &Reconstructive Surgery
Department of Otolaryngology ,Ramathibodi hospital

 

 

4. พญ. นภารัตน์ จิระวัฒนผลิน (NAPARAT JIRAVATANAPHLIN)
Fellowship of Facial Plastic &Reconstructive Surgery
Department of Otolaryngology ,Ramathibodi hospital

 

 

5. นพ. นฤพล ศาสตรานุรักษ์ (NARUPHON SASTRANURAK)

 

 

6. พญ. ธิตินิจ สุนทรเวสน์ (THITINIJ SOONTORNWESN)

 

 

7. นพ. กฤษณ์ รัตนกิจ

 

 

8. นพ. ทศพล แซ่เฮ้ง

 

 

9. พญ. นวมณฑ์ พลเสน

 

 

10. นพ. มนัส ตั้งเมตตาจิตตกุล

 

 

11. นพ วรุตม์ ศุภนคร